Рекламаця и замяна

Рекламации :
Онлайн магазин KARUTH уверява своите клиенти, че в 14 дневен срок от датата на получаване, могат да върнат закупена стока при условие, че не е ползвана, че е чиста, без странични миризми (като крем или парфюм), придружена е с оригиналната опаковка , етикет и доказателство за закупуване (получени заедно със спецификацията на поръчката).

Стоката трябва да бъде изпратена на адрес:
За : Karuth.com
гр. Димитровград,
ул. "Н. Вапцаров" № 21-Б-6
тел:  +359 
0887865594

Към пратката трябва да бъдат приложени:
  1. Доказателство за покупката във вид на сметка, получена заедно с поръчката.
  2. Внимание: Продуктът трябва да бъде коректно опакован .
Ако не бъдат спазени описаните условия, искането за рекламация няма да бъде разглеждано. Куриерските разходи за рекламираната стока са за сметка на фирмата. Сумите се възстановяват единствено по банков път. Не се приемат обратни пратки с наложен платеж.
При рекламация се възвръща цялата стойност на изпратената поръчка .
След приемане на върната стока (информацията, за което ще бъде съобщена по e-mail или телефон) ще върнем дължимите суми в срок от 14 работни дни. Сумата ще бъде възстановена на банковата сметка, чийто данни трябва да посочите във формуляра за рекламация .
Стока, чието връщане или рекламация не можем да приемем (ако е изпратена след посочения срок , ако не е придружена с документ за покупка  ,  ако е замърсена) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка . Ако стока се връща поради повреди или фабрични дефекти след определения 14 дневен срок от датата на закупуване, ще бъде предадена на стоковед само при условие, че е съпроводена с доказателство за закупуване. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.
Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Молим да не забравите старателно да опаковате и да осигурите целостта на пратката.
За всякакви допълнителни въпроси можете да се обръщате към 'Отдел обслужване на клиенти'.

Замяна :
В случай, че размерът или вида на поръчаната и получена стока се окажат несъответстващи , клиентът има възможност да замени или върне закупената стока в срок до 14 дни от датата на получаването й при условие, че върната стока е неизползвана, чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми) и в добре пакетиран вид .
Стоката трябва да бъде обезопасена от повреждане по време на транспорта и и изпратена на адрес:
За : Karuth.com
гр. Димитровград,
ул. "Н. Вапцаров" № 21-Б-6
тел: +359
0887865594

Към пратката трябва да бъдат приложени:
  1. Доказателство за покупката във вид на сметка, получена заедно с поръчката.
  2. Внимание: Продуктът трябва да бъде добре пакетиран .
Ако не бъдат спазени описаните условия, замяната няма да може да бъде извършена.
За да бъде осъществена бърза замяна, трябва да направите нова поръчка в онлайн магазин Karuth.com , като отбележите за пояснение, че това е Замяна на стока . Размерът или вида на новата стока трябва да бъде посочен във заявката за замяна . По този начин възможно най-бързо екипът на Karuth.com ще достави обратно пратката със заменената стока. Разходите за изпращане на заменената стока са за сметка на Клиента. Стоката ще бъде изпратена с наложен платеж.
Ако нямаме нужния Ви размер в момента, това означава, че замяната няма да може да бъде извършена. Можем  да заменим стоката с друг артикул или да заявите връщане на заплатената сума за закупеният от Вас артикул ,(т.е. ще Ви бъде възстановена само сумата за закупеният артикул , без заплатените от Вас такси за транспортни разходи ) . Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, оператор от онлайн магазин Karuth.com ще информира клиента за размера на необходимото доплащане след получаването на заменената пратка.
 Пратката с върната стока, която поради неподходяща опаковка се е повредила по време на транспорта, ще бъде върната на клиента за негова сметка. Старателно опаковайте пратките, за да осигурите запазването на стоката по време на транспорта.
Разходите за пратките в случай на замяна на стоката, поради лошото изпълнение на поръчката от страна на Karuth.com, са за сметка на Продавача. Същевременно ви информираме, че не приемаме пратки, изпратени до нас с наложен платеж.
За всякакви допълнителни въпроси можете да се обръщате към Отдел обслужване на клиенти.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.